מלאי דירות - מעודכן

לחצו על המתחם להצגת הדירות הפנויות

* המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה לחודש ספטמבר כפי שפורסם ביום 15/10/2015
* אין כל התחייבות של החברה להבטיח דירה זו או אחרת הכל בהתאם לתנאי המכרז ולמיקום הזוכים בהגרלה.