מחירי הדירות

לחצו על המתחם להצגת מחירי הדירות.

המחירים המצוינים  הנם לפני  מענק משרד הבינוי והשיכון לזכאים בסך 40,000 ₪

* המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה לחודש ספטמבר כפי שפורסם ביום 15/10/2015
* אין כל התחייבות של החברה להבטיח דירה זו או אחרת הכל בהתאם לתנאי המכרז ולמיקום הזוכים בהגרלה.